TH | EN
Home Home About About Project reference Project reference Customer Customer News News Gallery Gallery Reference Reference Distributor Distributor Career Career Contact Contact

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Project Reference
 
 

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทต่างๆ ดังจะปรากฏได้จากผลงานที่ผ่านมา อาทิ

         - งานซ่อมบำรุงเรือ กร.704

          - งานซ่อมบำรุงเรือ กร.305  

          - งานซ่อมบำรุงเรือ กร.301

          - งานซ่อมบำรุงเรือ นสร.5

          - งานปรับปรุงห้องอาวุธปล่อยนำวิถี (VLS) ของเรือหลวงนเรศวร

          - งานตัดแผ่นเหล็กตัวเรือ เพื่อยก MG – SET ของเรือหลวงนเรศวร

          - งานปรับปรุงห้องใต้ฐานแท่นปืน 30 มม. ของเรือหลวงตากสิน

          - ปรับปรุงห้องใต้ฐานแท่นปืน 30 มม. ของเรือหลวงนเรศวร

          - งานปรับปรุงพื้นดาดฟ้ารองรับแท่นปืน ของเรือหลวงนเรศวร

          - งานปรับปรุงพื้นดาดฟ้ารองรับแท่นปืน ของเรือหลวงตากสิน

          - งานตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กผนังห้องศูนย์ยุทธการ และผนังห้อง สะพานเดินเรือ ของเรือหลวง

          ตากสิน bolsos imitacion

         - งานตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กผนังห้องศูนย์ยุทธการ และผนังห้องสะพานเดินเรือ ของเรือหลวง

          นเรศวร

This counterfeit replica watches uk watch online store has just about luxury omega fake watches you could wish for.

- งานเรืออ่างทอง, สายบุรี , มาตรา , ตากใบ , สุโขทัย ฯลฯ

- หมู่บ้านในเครือแลนด์แอนด์เฮ้าส์

- ก่อสร้างบ้านพักโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

- ปรับปรุงห้องประชุมติดตามสถานการณ์เรือประมง

 

 

 
©2015 3288ENGINEERING CO.,LTD All Rights Reserved.